1. หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

เบอร์โทรศัพท์  056-737077 ต่อ 18       โทรสาร 056-737086

 ชื่อ – สกุล

หน้าที่และรับผิดชอบงาน

เบอร์มือถือ

Maitree

นางไมตรี   สำราญรื่น

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1.กำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ตรวจร่างหนังสือ กลั่นกรองงาน ของเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มบริหารงาน    การเงินและสินทรัพย์  

2.รายงานพัฒนาผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา เดือนละ 1 ครั้ง

3.ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 3.1 ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินประจำวัน             

   3.2 บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS

   3.3 เรียกรายงานเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของ       รายงานจากระบบ GFMIS

   3.3 ทำหน้าที่อนุมัติคำขอเบิกเงินในระบบ อนุมัติจ่ายเงินในระบบ P1 และ P2)

4.ชี้แจงข้อทักท้วงของ สตง.และ ตสน.ของ สพฐ.

089-2707701

Ratsamee

นางรัศมี สุวาชาติ

นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการพิเศษ

1.ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่ม กรณีที่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้

2.ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา , ค่าจ้างชั่วคราว , ค่าจ้างพนักงานราชการ , ค่าจ้างธุรการ ,ค่าจ้างนักการภารโรง , ค่าจ้างครูวิทย์ – คณิต , ค่าจ้างครูพี่เลี้ยง ,ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต , เงินประจำตำแหน่ง , เงินค่าครองชีพชั่วคราว       รายเดือน , เงินเลื่อนระดับ ตำแหน่ง ปรับวุฒิ , ค่าตอบแทนพิเศษ กรณีเต็มขั้น

3.จัดทำหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (5110)

4.จัดทำแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ และออกหนังสือรับรองหักภาษี     ณ ที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด

5.ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม

6.บันทึกคำขอเบิกเงินที่รับผิดชอบในระบบ GFMIS

7.จัดทำทะเบียนคุมฏีกาเบิกจ่ายเงิน

8.รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

9.จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

085-6743149

Ponpimon

นางพรพิมล วิทยเขตปภา

    จพง.การเงินและบัญชี ชำนาญงาน

1.จัดทำบัญชีรายละเอียดรับ – จ่ายเงิน ของ
ข้าราชการและ   ลูกจ้างประจำในสังกัด

2.ขออนุมัติการจ่ายเช็คเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ    และเงินทดรองราชการ จัดทำทะเบียนคุมเช็ค จ่ายเช็ค

3.จัดทำหลักฐานการจ่ายเงิน

4.จัดส่งใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือร้านค้า

5.ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป
ทุกแผนงาน

6.การรับเงินทุกประเภท , การออกใบเสร็จรับเงิน

7.การเก็บรักษาเงิน, นำส่งเงิน และขอคืนหลักประกันสัญญา

8.การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

9.การดำเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ

10.ตรวจสอบหลักฐานและเบิกเงินในระบบ GFMIS รายการ    ค่าจ้างประจำ , ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น

11.บันทึกคำขอเบิกเงินในระบบ GFMIS

     11.1 รายการค่าเช่าบ้าน , ค่าการศึกษาบุตร

     11.2 รายการค่ารักษาพยาบาล

     11.3 รายการค่าตอบแทนวิทยากรบุคคล
ภายนอก

     11.4 รายการเงินช่วยพิเศษ ข้าราชการ
ถึงแก่กรรม

     11.5 รายการค่าสาธารณูปโภค

     11.6 รายการเงินอุดหนุนสถานศึกษา

     11.7 เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า ข้าราชการบำนาญ

084-0508334

Patcharin

นางพัชรินทร์ เต็งยี่

   จพง.การเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

1.จัดทำเอกสารทางบัญชีทุกประเภท ดังนี้

   1.1 จัดทำใบสำคัญการลงบัญชี ด้านรับ – จ่าย – ทั่วไป

   1.2 จัดทำสมุดรายวันเงินรับ , เงินจ่าย , ทั่วไป

   1.3 จัดทำสมุดเงินสด

   1.4 จัดทำสมุดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ สมุดเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ  

2.จัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น งบทดลอง , รายงานรายได้  และค่าใช้จ่าย , รายงานรายได้แผ่นดิน , งบแสดงฐานะการเงิน ,งบกระแสเงินสด ,
หมายเหตุประกอบงบการเงิน , งบพิสูจน์ยอดเงิน
ฝากธนาคาร , รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

3.ดูแลรับผิดชอบการจัดเก็บ รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่าย   เอกสารทางการเงินและบัญชี

4.รับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน กรณีโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน   ในสังกัด

5.แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดส่วนจังหวัด , การโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจำงวดส่วนจังหวัด

6.จัดทำรายงานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ

7.จัดทำทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงิน , ทะเบียนคุมรายได้จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวด , จัดทำรายงานฐานะเงิน ,งบประมาณรายจ่ายปีก่อน

8.ปฏิบัติในระบบ GFMIS

   8.1 เรียกรายงานติดตามสถานะขอเบิก และรายงานติดตามสถานะอนุมัติจ่าย

   8.2 ตรวจสอบหลักฐานขออนุมัติ พร้อมกับรายงานขอเบิก       เงินคงคลัง (ZINE_R09) และทำหน้าที่อนุมัติ P2 ในระบบ แทน  ผู้อำนวยการเขต ฯ

9.รายงานรายละเอียดการรับ – จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค

082-4085590

Sukanya

นางสุกัญญา ทองจันทร์

 จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

1.ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

3.ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงิน กบข.

4.ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

   4.1 บันทึกคำขอเบิกเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรณีเกษียณอายุ ลาออก
ถึงแก่กรรม

   4.2 บันทึกรายการรับ และ นำส่งเงินรายได้
แผ่นดิน เงินประกันสัญญา

   4.3 บันทึกการจ่ายเงินในระบบ

   4.4 เรียกรายงานการรับรายได้ และนำส่งเงิน
คงคลัง

081-7409144

 Warunee

   นางวารุณี ผลบุญ

      นักวิชาการพัสดุ      ชำนาญการ

1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

2.จัดซื้อ – จัดจ้างพัสดุ ประเภทงบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3.ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินและบันทึก
คำขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ประเภทงบลงทุนทุกโรงเรียน ในสังกัด

4.ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินและบันทึกคำขอเบิกเงิน ในระบบ GFMIS ประเภทงบดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด    อ.เมืองเพชรบูรณ์

5.จัดทำรายงานงบลงทุน

6.เบิกและถอนคืนเงินรายได้ค่าปรับของสถานศึกษา

7.ดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

8.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์)

9.การตรวจสอบพัสดุประจำปี , การจำหน่ายพัสดุ

10.การให้หน่วยงานอื่นยืมพัสดุ , การเช่าพัสดุ

11.จัดทำการลงทะเบียนสมัคร / เปลี่ยนแปลง / ยกเลิก  สำหรับ  ผู้เข้าใช้งานในระบบ E-gp ของโรงเรียนในสังกัด

12.การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

13.การบันทึกสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย , เปลี่ยนแปลงผู้ขาย

14.จัดทำ Website และดูแล Website ของกลุ่ม ฯ

15.ปฏิบัติในระบบ GFMIS ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

081-3793210

Tiphatai

นางทิพหทัย เพชรผึ้งเจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน

1.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกเงิน
ค่าใช้สอย ,
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

2.ดำเนินการเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ

3.การขออนุมัติเงินยืมเงินงบประมาณ , เงินนอกงบประมาณ,  เงินทดรองราชการ

4.จัดทำบัญชีรายละเอียดการหักหนี้บุคคลที่ 3 ของข้าราชการบำนาญในสังกัด ส่งให้ สพฐ.

5.ที่ราชพัสดุ ตาม พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุและ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

6.การขอใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน หรือสาธารณประโยชน์

7.ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

089-2698096

Chawala

น.ส.ชวาลา พรหมมา

เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน

1.การจัดซื้อ – จัดจ้าง ประเภทวัสดุสำนักงาน

2.จัดทำบัญชีวัสดุ ใบเบิกวัสดุและควบคุม
การเบิกจ่ายวัสดุ
สำนักงาน

3.จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (วัสดุ)

4.การจ้างถ่ายเอกสารในสำนักงาน

5.ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกเงินค่าจ้างเหมา
รถรับ – ส่ง
นักเรียนเรียนรวม และ ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้

6.จัดทำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ,สัญญาซื้อ - จ้าง

7.ดำเนินการจ้างและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน

   ลูกจ้างชั่วคราว งบดำเนินงานของสำนักงาน

8.การจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะของสำนักงาน

9.ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินและบันทึก
คำขอเบิกเงิน

   ในระบบ GFMIS ประเภทงบดำเนินงานของโรงเรียนใน สังกัด อ.ชนแดน และอ.วังโป่ง

10.ดำเนินการเก็บรักษา การแจกจ่าย และการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินของทางราชการ

11.ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง

081-8872460