640331

เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น.
นำโดยนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ 2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
สำนักงานเขตพื้นที่(AOC)