640526

เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นำโดยนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์เขต 1 เป็นประธาน นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต
นายสุนัด บุญสวน นายวิทยา เกษาอาจ รอง สพป.เพชรบูรณ์เขต 1 รองรองประธาน ร่วมกับ ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการและผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 18 โรงเรียน
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดตามแนวทางการดำเนินงาน
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเวทีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564